We hebben een nieuwe aanpak op wijkniveau nodig

Steiger B placeholder

Steiger B consultant Yvonne Koning liet zich bijpraten op het seminar Leefbaarheid van De Corporatiestrateeg. ‘De situatie van kwetsbare wijken is sterk verslechterd. En de kloof tussen wijken is enorm toegenomen’ vertelt Matthijs Uyterlinde van Platform31 op het seminar. ‘Dat is vooral het geval in wijken met veel corporatiebezit. En door corona is het nu nog zichtbaarder gemaakt’.

Leefbarometer
Sinds 2002 signaleert de leefbaarometer tijdig een verslechtering van leefbaarheid in wijken. Naast leefbaarheid zijn er ook flinke opgaven op het gebied van woningbouw, verduurzaming, extramuralisering en participatie. Dat alles vraagt om een nieuwe aanpak op wijkniveau, stelt Uyterlinde.

Schakel
‘Een krachtige rol van de corporatie is noodzakelijk’, vertelt Gerard van Bortel van de TU Delft op het seminar. ‘De corporatie is de schakel tussen hard en zacht, tussen fysiek en sociaal. De corporatie kan achter de voordeur komen. Want ze heeft een verantwoordelijkheid in verduurzaming en onderhoud. Juist deze combinatie werkt voor een succesvolle wijkaanpak. Corporaties kunnen zorgen voor een stabiele stroom van investeringen, voor een goed beleidsnetwerk en voor maatwerk’.

Wijkaanpak
Het “Deltaplan voor grote steden” legde al vanaf 1994 de nadruk op de wijkaanpak. In 2012, op het hoogtepunt van de economische crisis, trok het Rijk de stekker eruit. Met de Woningwet van 2015 moesten corporaties zich aan hun kerntaken houden. Sindsdien is de leefbaarheidskloof tussen wijken in veel steden fors gegroeid. Gelukkig zijn de initiatieven niet vollédig verdwenen uit de wijk. Dat bleek uit een opsomming van initiatieven op dit seminar. Zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (2012-2032) dat inzet op scholing, werk en wonen. In 2020 is de wijk ook weer teruggekeerd op de beleidsagenda’s van de overheid, getuige het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Er is dus perspectief.