Wat ga je doen?

De Woonconsulent is verantwoordelijk voor een efficiënte en doelmatige uitvoering van processen voor woning zoeken, toewijzing, mutatie, verhuur, verkoop van het woningbezit van onze opdrachtgever en het bijdragen aan voortdurende optimalisatie van die processen.

Resultaatgebieden
Informatie en communicatie

 1. Informeert gevraagd en ongevraagd huurders, woningzoekenden en instanties over de dienstverlening van de opdrachtgever voor wonen en huren.
 2. Informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd huurders, woningzoekenden en instanties over interne processen, regelingen, wetgeving en specifieke producten en documenten. Dit betreft onder meer: huurcontract, huurtoeslag, serviceabonnementen, urgentieprocedures, huurbetaling, huurincasso.
 3. Verwijst naar interne afdelingen, contactpersonen en/of andere instanties, die kunnen voorzien in door de klant gevraagde dienstverlening, indien de gevraagde informatie of dienstverlening buiten het eigen werkterrein en/of bevoegdheden liggen.
 4. Draagt bij aan artikelen voor huurdersmagazine en andere activiteiten voor communicatie en informatievoorziening over wonen en huren.
 5. Informeert woningzoekenden over beschikbare woningen; biedt woningen aan. Stelt woningadvertenties op en publiceert die.
 6. Onderhoudt contacten met (informeert) de afdeling communicatie over (voorziene en actuele) ontwikkelingen die relevant (kunnen) zijn voor een optimale informatievoorziening over de dienstverlening van de opdrachtgever voor wonen en huren.

Verhuur

 1. Verricht alle werkzaamheden voor een correcte en passende toewijzing van woningen aan huurders.
 2. Verwerkt reacties op woningadvertenties, schrijft woningzoekenden in, selecteert kandidaten voor beschikbare woningen. Zorgt voor afwikkeling van woningzoekenden proces via daarvoor in gebruik zijn de systemen ( Huidig systeem: pakket WBS)
 3. Behandelt urgentieaanvragen; informeert over urgentieprocedures; woont vergaderingen bij van de urgentiecommissie; wijst woningzoekenden op mogelijke alternatieven voor het verkrijgen van woonruimte.
 4. Wijst woningen aan vergunninghouders; onderhoudt voor een passende en correctie toewijzing contacten met vluchtelingenwerk, sociale dienst en de vrijwilligers.
 5. Verzorgt woningruil, wijst woningen toe, verzorgt het huurcontract en de eerste verhuurnota. 
 6. Controleert voor (passende) woningtoewijzing relevante gegevens van de kandidaten (zoals inkomen) op volledigheid en juistheid.
 7. Maakt berekeningen en analyseert gegevens voor een correcte passende toewijzing. Beoordeelt en bespreekt voorafgaande aan toewijzing analyses en berekeningen van collega’s. Dit betreft onder meer: inkomensberekening, controle huurprijzen, vastlegging, passend toewijzen en huurcontracten.
 8. Behandelt huuropzeggingen; meldt leegstaande woningen aan/af bij energiemaatschappijen, waterbedrijf, internetbedrijf; controleren van facturen; verzorgt afspraken voor opnames.
 9. Organiseert groepsbezichtigingen van een woning.
 10. Behandelt aanvragen voor inwoning, medehuurder schap en afstandsverklaring.
 11. Toetsing en afhandeling en bewaking van tussenhuur en onderhuur
 12. Verzorgt de huurverhoging voor bedrijven
 13. Verzorgt de splitsing van woningen voor kamerbewoning; overlegt daartoe met relevante instanties.
 14. Stelt (bijzondere) huurcontracten op voor bedrijfspanden, zorginstellingen, kamerbewoning, tijdelijk contracten, omklapwoningen, woonwagens.

Energielabeling

 1. Draagt bij aan toewijzing van energie labels aan woningen. Controleert gegevens voor energie labels en bepaalt of er een nieuwe index moet komen; onderhoudt hiervoor contacten met relevante afdelingen en/of functionarissen.

Bevorderen van aansluitende verhuur

 1. De woonconsulent onderneemt acties en verricht alle voorkomende werkzaamheden die aansluitende verhuur, cq voorkomen van leegstand bevorderen, zoals tijdige (gedurende nieuwbouw) afstemming met projectleiders en tijdig informeren van doelgroepen.

 Verkoop van woningen

 1. Coördineert en bewaakt de voortgang van processen voor de verkoop van woningen. Bewaakt dat de juiste procedures worden doorlopen; rappelleert bij afwijkingen.
 2. Verzorgt het opstellen van taxaties en koopovereenkomsten; geeft daartoe onder meer opdrachten aan derden, zoals taxatiebureau ’s, makelaars, notarissen. Controleert opgestelde koopovereenkomsten.

 Interne informatievoorziening en rapportages.

 1. Legt relevante gegevens in daartoe bestemde informatiesystemen met inachtneming van interne voorschriften en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Stelt rapportages op en/of levert gegevens aan voor rapportages, conform interne voorschriften.
 3. Coördineert processen voor het aanleveren van KWH- gegevens. Rappelleert indien gegevens onvolledig, niet correct en/of niet tijdig aangeleverd worden

 Bijdragen aan klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening.

 1. Toets en analyseert gegevens uit het KWH systeem en initieert verbeteracties.
 2. Behandelt klachten en bezwaren en initieert verbeteracties.

 Procesbeheersing eigen functie.

 1. Zorgt ervoor dat eigen werkzaamheden transparant en navolgbaar zijn; draagt desgevraagd zorg voor documentatie en rapportage van eigen werkzaamheden.
 2. Draagt bij aan de continuering van eigen werkzaamheden bij ongeplande afwezigheid.
 3. Communiceert met in- en externe belanghebbenden over (te) verwachte(n) acties en resultaten van eigen werkzaamheden
 4. Draagt bij aan onderhoud en optimalisatie van op eigen resultaatgebieden betrekking hebbende bedrijfsstandaarden, procedures en werkinstructies; past deze op correcte wijze toe.
 5. Vraagt collega’s m.b.t. inkomensberekening, vastlegging, passend toewijzen en huurcontracten om controle van de eigen werkzaamheden en het eigen functioneren.

 Algemeen

 1. Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.
 2. Vertegenwoordigt mede de organisatie bij overleggen met externe instanties.
 3. Neemt zitting in werkgroepen ook als die niet de eigen verantwoordelijkheidsgebieden betreffen.
 4. Verklaart cijfers voor het maken van rapportage en geeft advies.
 5. Verzorgt de planning en bezetting voor de eigen afdeling.
 6. Vervangt en ondersteunt collega’s.
 7. Verricht uiteenlopende uitvoerende werkzaamheden op de afdeling bij piekbelasting;
 8. Begeleidt stagiaires.

Wat breng je daarvoor mee?

 • HBO werk & denkniveau.
 • Kennis van woonruimteverdeling; huurrecht; woningwet, overige landelijke en lokale wet- en regelgeving voor wonen en (ver)huren, huurincasso, huurtoeslag.
 • Kennis van algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Kennis van in gebruik zijnde bedrijfs- en kantoorapplicaties ( Onder meer: Viewpoint, Microsoft Word, Excel, Visma).
 • Kennis van de interne organisatie.

Verder ben je communicatief sterk, klantgericht, kun je goed plannen en organiseren, ben je resultaatgericht en stressbestendig.

iStock-1279881911

Wat krijg je daarvoor terug?

Een leuke tijdelijke funtie tot augustus 2021 voor 32 tot 36 uur per week en een salaris in schaal G. 

iStock-692230664

Hoe kun je reageren?

Meer weten? Bel Mireille Hanselman op 06-40065324 of reageer direct via het online sollicitatieformulier.

Over onze opdrachtgever

Onze opdrachtgever is een woningcorporatie op de Veluwe.

Sandra-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?