Visitaties voor beter wonen

Visitaties voor beter wonen onze opdrachtgever Raeflex (585 x 401 px)

“Op het gebied van samenwonen en samenleven liggen er grote maatschappelijke opgaven en uitdagingen voor ons.” Aan het woord is Alex Grashof, directeur van visitatiebureau Raeflex. Hij doelt op de uitdagingen en verantwoordelijkheden voor woningcorporaties en vertelt over de bijdrage die Raeflex daar, vanuit het landelijke visitatiestelsel, graag aan wil leveren. “Onze visitaties bieden corporaties een hulpmiddel om zich maatschappelijk te verantwoorden en om te leren en ontwikkelen. Samen met hen kijken we hoe ze functioneren en of dat aansluit bij de maatschappelijke impact die ze willen hebben.” Al diverse secretarissen van visitatiecommissies gingen bij Raeflex aan de slag via Steiger B.

Hoe zit het precies?

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich minimaal eens per vier jaar moet laten visiteren. De onafhankelijke Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ontwikkelt en beheert een vaste visitatiemethodiek, accrediteert visitatiebureaus en ziet toe op de kwaliteit. Visitaties geven een beeld ‘van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context, met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking’. De visitaties zijn dus verplicht, maar de corporaties mogen wel zelf bepalen welk bureau de uitvoering op zich neemt. Ook is er recent met de invoering van visitatiemethodiek 7 meer ruimte gekomen voor eigen speerpunten. Momenteel zijn er vijf via de SVWN geaccrediteerde bureaus actief. De bevindingen van een visitatie komen altijd in een eindrapportage te staan, die openbaar toegankelijk is via de SVWN. Op visitaties.nl en raeflex.nl is hierover meer informatie te vinden.

Maatwerk

“Als een van de vijf geaccrediteerde visitatiebureaus voldoet Raeflex natuurlijk aan de gestelde kwaliteitsnormen: aantoonbaar onafhankelijk en deskundig, en werkend volgens een vastgestelde methodiek.” Maar Alex benadrukt ook de verschillen. “Elk geaccrediteerd bureau heeft haar eigen benadering, zodat de corporaties echt iets te kiezen hebben. Zo is Raeflex heel sterk in maatwerkvisitaties. We zoeken samen met een corporatie of ze met de goede dingen bezig zijn en op de koers liggen die ze voor ogen hebben. Daarbij kijken we niet alleen terug, maar ook vooruit, op een agenderende manier. Op basis van ons visitatieonderzoek formuleren we aanbevelingen, maar geven geen advies. Want we zijn nadrukkelijk geen adviesbureau.”

Goede dingen boven tafel

Martha de Boer is via Steiger B in contact gekomen met Raeflex en inmiddels secretaris in een visitatiecommissie. “Een visitatie is verplicht, maar de corporatie kiest wel zelf het bureau voor de uitvoering,” legt ze uit. “Samen zoek je vervolgens welke behoefte er is en waar de nadruk op moet komen te liggen. Daarbij haal je de goede dingen boven tafel die kunnen bijdragen aan de verdere verbetering van de bedrijfsvoering van een corporatie. Als visitatiecommissie zijn we een kritische buitenstaander, maar wel met een positieve insteek. Dan is het heel inspirerend om van een corporatie te horen dat het visitatierapport gebruikt gaat worden bij hun nieuw te formuleren ondernemingsplan. Het maatwerk dat Raeflex levert past heel goed bij mij. Je merkt toch dat iedere corporatie, ieder werkgebied een eigen dynamiek heeft.”

Vakmensen

De samenstelling van een visitatiecommissie is afgestemd op de onderdelen die spelen, zoals zorg, welzijn, vastgoed, huurdersbetrokkenheid en leefbaarheid. Martha heeft ruim twintig jaar ervaring in de wereld van de woningcorporaties. “Leuk om het nu ook van de andere kant te bekijken. Ik werkte al langer via Steiger B, typisch dat zij aanvoelden dat de visitaties ook goed bij mij zouden passen.” Ook Alex is zeer te spreken over de samenwerking met Steiger B. “Ik ben blij met de kwaliteit van hun kandidaten. Allemaal zeer deskundig, en met een duidelijk hart voor de volkshuisvesting. Steiger B is zakelijk op een prettige manier. En uiteindelijk is ons gezamenlijk streven om corporaties, in feite toch allemaal maatschappelijke ondernemingen, optimaal te laten functioneren.”